Veysi ERYIGIT1, Yasin MAHSANLAR2, Yoldas DEMIRTAS3, Ismet PARLAK4

1Department of Emergency Medicine, Bingol State Hospital, Bingol
2Department of Emergency Medicine, Batman State Hospital, Batman
3Department of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Istanbul
4Department of Emergency Medicine, Bozyaka Training and Research Hospital, Izmir

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit; acil servis; genel cerrahi

Özet

Amaç

Bu çalışmada, akut apandisit tanılı hastalarımızla ilgili elde ettiğimiz verileri literatürle karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği'ne 01.10.2010–01.10.2011 tarihleri arasında başvuran ve akut apandisit tanısı almış olan hastaları kapsamaktadır. Çalışmamızda hastaların demografik özellikleri, acil servise başvuru tarih ve saatleri, genel cerrahi servisine yatış tarih ve saatleri, acil serviste kalış süreleri, lökosit değerleri ve yaş ile ilişkisi, perforasyon oranı ve perforasyonun yaş ve lökosit değerleri ile ilişkisi ve alınan tanı ile ultrasonografi bulguları incelendi.

Bulgular

Apandisit tanısı alan 482 hastanın 300'ü (%62.2) erkek, 182'si (%37.8) kadındı. Erkeklerin yaş ortalaması 30.7±12.03 iken kadınların yaş ortalaması 31.17±13.22 idi. Akut apandisit tanısı alan 482 hasta incelendiğinde; bunların 320'si (%66.4) acil serviste 0–6 saat kalırken, 143'ü (%29.7) 6–12 saat kalmıştır. Akut apandisit tanılı 482 hastanın 366'sında (%75.9) ultrasonografi bulguları akut apandisit lehineydi ve bunların da lökosit ortalaması 13.141/mm3 idi. Akut apandisit tanısı alan 482 hastanın 46'sı (%9.5) perfore apandisit tanısı almıştır. Akut apandisit tanısı alan 482 hastanın lökosit ortalaması 13.044/mm3 bulunmuştur. Akut apandisit tanılı 482 hastanın 36'sında (%7.5) hem ultrasonografi bulguları akut apandisiti desteklememiştir ve hem de lökosit değerleri 11.000/mm3 altında çıkmıştır.

Sonuç

Akut apandisit olgularının daha sıklıkla genç erişkin erkek popülasyonunda görüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Ultrasonografi bulgularının tanı ile uyumu ve lökositoz birlikteliği akut apandisit için anlamlı ve destekleyici bulunmuştur. Lökosit seviyesi ve ultrasonografi bulgularının yanında; anamnez ve fizik muayenenin de önemli ve temel olduğu sonucuna varılmıştır. Akut apandisit tanılı hastaların büyük bir bölümü acil serviste 0–6 saat takip edilmiştir.