Elif COLAK, Nuraydin OZLEM, Gultekin Ozan KUCUK, Recep AKTIMUR, Sadik KESMER

Department of General Surgery, Samsun Training and Research Hospital, Samsun

Anahtar Kelimeler: Fasiit; mortalite; nekrotizan; prognoz

Özet

Amaç

Nekrotizan fasiit (NF) cilt altı dokular ve fasyal planlarda nekrozla karakterize nadir görülen ama hayatı tehdit eden bir yumuşak doku enfeksiyonudur. Nekrotizan fasiit için laboratuvar risk indikatör (LRINEC) skor, NF teşhisinde kullanılan yararlı bir tanısal yöntemdir. Belirli bir LRINEC skor mortalite ile de ilişkili olabilir. Bu çalışmanın amacı NF için LRINEC skorun prognostik değerini ortaya koymak ve prognozu etkileyen risk faktörlerini belirlemektir.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2008-Nisan 2013 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen nekrotizan fasiit tanılı 25 hasta çalışmaya dahil edildi. Yaşayan ve ölen hastalar; demografik özellikler, yandaş hastalıklar, presidpozan faktörler, enfeksiyon etkeni, debridman sayısı ve LRINEC skorlar açısından karşılaştırıldı.

Bulgular

Ortalama yaş 55.6±16.70 yıl (min: 17-maks: 84), kadın/erkek oranı 16/9 idi. Altı (%24) hasta kaybedildi. En sık eşlik eden hastalıklar diabetes mellitus (%52) ve periferik vasküler hastalıklar (%24) idi. En sık etiyoloji ise kutanöz apseler (%32) ve perianal abse (%20) idi. Pseudomanas aeruginosa enfeksiyonu ölen hastalarda daha fazlaydı (p=0.006). Debridman sayısı ortancası ve LRINEC skor ölen hastalarda yaşayan hastalardan anlamlı olarak daha yüksek idi (sırasıyla p=0.003, p=0.003).

Sonuç

Pseudomanas aeruginosa enfeksiyonu ve çoklu debridmanlar mortalite ile ilişkilidir. LRINEC skror NF için mortaliteyi tahmin etmede kullanılabilir.