Erhan Dedeoğlu1, Hakan Topaçoğlu2

1Çanakkale Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale.
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Akut Koroner Sendrom, EKG, Göğüs ağrısı, ST değişikliği

Özet

Giriş:
Çalışmamızda, acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastaların, göğüs ağrısı şiddeti ile eşzamanlı EKG’de bulunan ST segmenti değişikliklerinin ilişkisini ve akut koroner sendrom (AKS) olasılığını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem:
Çalışmaya acil servise (AS) ardışık olarak göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 18 yaşından büyük 232 hasta alındı. Hastaların AS’e gelişlerinde, göğüs ağrısının şiddetini gösteren geliş Nümerik Derecelendirme Ölçeği (NRS) skorları ile EKG’deki ST segment değişikliği, AKS olasılığı ve troponin I düzeyleri arasındaki ilişkiler analiz edildi.
Bulgular:
Çalışmaya 232 hasta alındı, 129’u (%55,6) erkekti. Hastaların geliş NRS ortalamaları 5,5±2,8 olarak saptandı. Acil servise geliş EKG’lerinde ST segment değişikliği saptanan 96 hastanın (41.4%) geliş NRS ortalamaları 5,7±2,8 tespit edilirken, geliş EKG’si normal olan 136 (58.6%) hastanın 5,3±2,8 olarak bulundu (p=0.281). Akut koroner sendrom tanısı alan 126 hastanın geliş NRS ortalamaları 5,4±2,8 iken, AKS tanısı almayan 106 hastanın 5,5±2,9 olarak saptandı (p=0.853).
Sonuçlar:
Çalışmamızda göğüs ağrısı şiddetinin hastaların AKS olup olmaması ve EKG’deki ST segment değişikliğini göstermesi üzerine etkisinin olmadığı görülmüştür.