Abbas Dadashzadeh1, Farahnaz Abdollahzadeh2, Samad Shams Vahdati3, Mozhgan Lotfi2, Morteza Ghojazadeh4, Simindokht Bagheri Mehmandousti5

1Member Of The Research Team Of Nursing And Obstetrics, Tabriz University Of Medical Science
2Trainer Of Surgical-internal Nursing Group, Nursing And Obstetrics, Tabriz University Of Medical Science
3Assistant Professor Of Emergency Medicine, Tabriz University Of Medical Science
4Assistant Professor Of Physiology Group, Tabriz University Of Medical Science
5Obestetrics B.s.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta, triaj

Özet

Amaç
Organize triaj sistemleri, çok sayıda hastanın hızlı bir şekilde sınıflandırılması için kullanışlı bir yöntem olagelmiştir. Acil servis hastalarındaki hızlı değerlendirme ve girişim, bekleme zamanını kısaltmakta, bu da hasta bakım kalitesini artırmaktadır. Bu çalışma, Tebriz kentindeki hastanelerin acil servislerinde hastaların triajında görülen gecikme nedenlerini araştırmaktadır.
Gereç ve Yöntem
Bu tanımlayıcı çalışma, Tebriz’de (İran) bulunan 18 hastanede gerçekleştirildi. Bu çalışmada verileri toplamak için bir anket formu oluşturuldu. Formlar, seçilmiş acil servis personelince dolduruldu. Katılımcıların 22’si acil servis hekimi ve 135’i hemşireydi. Veriler SPSS v.15 istatistik programında analiz edildi ve tanımlayıcı istatistik yöntemleri kullanıldı.
Bulgular
Katılımcıların %75’i devlet, %25’i ise özel hastane çalışanıydı. Hastaların triajında gecikmelerin en önemli nedenleri arasında yetersiz hemşire sayısı (%65), hasta sayısının fazlalığı (%50.3), sağlık personeli eksikliği (%38.2), hastane kaynaklarının yetersizliği (%31.2), tıbbi ekipman eksikliği (%26.8), hastaların değerlendirilmesi (%13.4), tanısal testler (%12.1), hastaların ileri yaşta olması (%5.7) ve hastaların genç yaşta olması (%5.1) bulunmaktadır.
Sonuç
Çalışma sonuçlarımız, acil servis triajındaki gecikmenin en temel nedenlerinin hemşire sayısındaki eksiklik ve yüksek hasta sayısı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, personel sayısının artırılması, acil servisteki hastaların daha etkin yönetilmesine yardım edebilir.