Serkan Öztürk1, Davut Baltacı2, Selim Ayhan1, Mehmet Yazıcı1, Ayhan Sarıtaş3

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü
2Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği
3Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Bölümü

Anahtar Kelimeler: Vinkristin, doksorubisin, atriyoventriküler blok, miyokardiyal infarktüs

Özet

Vinkristin ve doksorubisin kombinasyonu kemoterapi protokolü olarak malignitelerin tedavisinde kullanılan en etkili kemoterapötik ajanlardandır. Ancak, bu kemoterapötik ajanlar kardiyotoksisite gelişimi için oldukça risklidir. Bu kemoterapötik ajanlar nedeniyle en sık görülen toksik yan etkiler, aritmiler, sistolik disfonksiyon, kardiyomiyopati, perikardiyal yaralanma ve miyokard iskemisidir. Burada, kardiyak açıdan risk faktörü olmayan multiple myeloma tanısı ile vinkristin ve doksorubisin kemoterapisi aldıktan sonra akut koroner sendrom ve atriyoventriküler (AV) blok gelişen bir olguyu sunuyoruz.