Birdal Güllüpınar1, Neşe Çolak Oray1, Aydın Sarıhan1, Hasan Güneş1, Sinem Evcim2, Yeşim Tuncok2

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: paraquat, zehirlenme, çoklu organ yetmezliği

Özet

Paraquat yüksek derecede toksik bir herbisitdir. Ülkemizde kullanımı kısıtlandıktan sonra, paraquat zehirlenmeleri nadir görülmektedir. Kliniğimizde ilk defa karşılaştığımız ve kısa sürede ölümle sonuçlanan olgumuzu sunarak diğer zehirlenmelere göre daha farklı olan tedavi yaklaşımını gözden geçirmeyi istedik. 43 yaşında erkek hasta, özkıyım amaçlı 1/2 çay bardağı paraquat içtikten sonra acil servise başvurdu. Muayenesi orofarenks hiperemisi dışında normaldi. Hastaya akciğer fibrozisini önlemek için metilprednizolon ve siklofosfamid tedavisi başlandı. İzlemde solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edildi ve düşük tidal volümlü ventilasyon başlandı. Entübasyon esnasında hipofarinks ve kord vokallerde ülsere lezyonlar gözlendi. Başvurusunun ilk 24 saati içinde çoklu organ yetmezliği gelişen hasta izleminin 3. gününde aniden bradikardi ve asistoli gelişerek kaybedildi.