Emine Akıncı, Hayri Ramadan, Yasemin Yılmaz Aydın, Handan Çiftçi, Figen Coşkun

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, Metabolik değişiklikler, Ramazan ayı

Özet

GİRİŞ: Ramazan ayında oruç tutmak, elektrolit imbalansında ve hematokrit dengesinde değişikliklere neden olabilir. Biz bu çalışmamızda bilinen epilepsisi olup, ramazan ayında oruç tutan ve epileptik nöbet geçiren hastalarla, bilinen epilepsisi olan acil servise nöbet geçirme nedeniyle gelen ancak oruç tutmayan hastaların metabolik durumlarını karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine 2010 yılı ramazan ayında oruç tutan ve epilepsi nöbeti geçiren 20 hasta ve ramazan ayı sonrasında nöbet geçirdikten sonra gelen 20 ardışık hasta çalışmaya alındı. Hastalardan venöz kan gazı, tam kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, sodyum, potasyum, klor, kan şekeri, tam idrar tetkikleri istendi.
BULGULAR: Oruç tutan grup ile kontrol grubu arasında yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımı yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. Oruç tutan grup ile kontrol grubu arasında kan pH, HCO3, anyon açığı, osmolarite ve baz açığı artışı yönünden anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). İdrarda keton yönünden gruplar arasında anlamlı fark olup oruç tutan grupta idrarda keton düzeyi daha yüksekti (p<0,047).

SONUÇ
Oruç tutan epileptik hasta grubu ile kontrol grubu arasında metabolik açıdan belirgin fark bulunamamıştır. Çalışmamıza göre sadece oruç tutan epileptik hastaların keton düzeyleri tutmayanlara oranla daha yüksektir.