Esra Gültekin Akkaya1, Mehtap Bulut1, Cengiz Akkaya2

1Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Bursa
2Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Acil servis, hasta memnuniyeti, doktor davranışı, bekleme süresi

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların memnuniyet düzeyini değerlendirmek, hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri saptamak ve gelecekte bu konuda yapılması planlanan iyileştirmelere yardımcı olmaktır.
Gereç- Yöntem: 1 Mayıs -30 Haziran 2008 tarihleri arasında acil servisimize başvuran 18 yaş üzerindeki, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden hastalar çalışmaya alındı. Hazırlanan anket formunda hastalara acil servis doktorları, hemşireleri, personeli, bilgilendirilmesi, tetkiklerin sonlanma süreleri, hastanenin fiziksel koşulları ve teknik donanımı gibi konularda memnuniyet düzeyleri soruldu.
Bulgular: Çalışmaya 600 hasta alındı. Yaş ortalaması 40.7±16.6 olarak saptanan hastaların %51.2’si erkeklerden oluşmaktadır. Hastaların %76.2’si herhangi bir nedenle beklemek durumunda kalmadan acil servisten taburcu edilmişlerdir. Yatışı yapılan 64 hastadan %45.3’ü yatış için acil serviste beklemiştir. Acil servis doktorlarının ve hemşirelerinin tıbbi bakım tecrübesinden memnun olma düzeyi sırasıyla %94.5 ve %91 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin davranışları ve tıbbi bakım tecrübeleri, hastanın tüm süreç boyunca bilgilendirilmesi ile acil servisteki bekleme süresi hasta memnuniyetinde önemli faktörlerdendir.