Özge Duman Atilla1, Feriyde Caliskan Tur1, Ersin Aksay1, Tarık Doğan1, Yeşim Eyler1, Şehnaz Akın2

1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
2Çanakkale Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çanakkale

Anahtar Kelimeler: künt travma, acil servis, geriatrik hasta, klinik özellikler

Özet

Amaç
Çalışmamızın amacı acil servisimize künt travma nedeni ile başvuran 65 yaş ve üstü hastaların başvuru, müdahale ve sonlanmasındaki klinik faktörlerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamız Ocak - Nisan 2012 tarihleri arasında, 3. basamak acil servisinde yapılan ileriye yönelik, kesitsel bir çalışmadır. Çalışmaya 65 yaş ve üstü, künt travma nedeni ile başvuran hastalar kabul edildi. Hastaların demografik verileri, yandaş hastalıkları, kullandığı ilaç sayıları, yaralanma mekanizması, son 6 ay içinde travma öyküsü, yaralanma bölgesi, yaralanma ağırlık skoru (ISS), hastane kalım süreleri, hastane sonlanımları veri toplama formuna kaydedildi.
Bulgular
Çalışmaya 406 hasta kabul edildi (n=268, 66% kadın). Yaş ortalaması 75,6±7 (65-102) idi. En sık yaralanma bölgesi ekstremiteler ve baş idi. Femur kırıkları en sık saptanan kırıklardı (24%). Düşük enerjili düşmeler (DED) en sık (%79) travma mekanizması idi. Yaş artışı ile DED, kırık oluşumu ve ISS ≥9 olma insidansının arttığı belirlendi. Tüm hastaların 5’i öldü (1.2%).
Sonuç
DED, geriatrik künt travmada birincil etyolojiyi oluşturdu. En sık yaralanma bölgesi baş ve ekstremitelerdi ve ekstremitelerde en sık femur kırıkları saptandı. İleri yaş ve 5 ve üstü ilaç kullanımı kırık oluşumu için, kadın cinsiyet DED için bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. İleri yaş ve inme öyküsü travma ağırlığı ile ilişkili bulundu.