Mert Özen1, Mustafa Serinken1, Atakan Yılmaz1, Şahika Özen2

1Paü Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli
2Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, acil servis, gögüs ağrısı, sosyodemografik özellikler

Özet

Amaç: Acil servislerde, akut koroner sendrom tanılı hastaların erken tanı ve tedavisi hayati önem arz eder. Bu çalışmada, bir üniversite acil servisine başvuran akut koroner sendrom tanılı hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri araştırılmıştır.
Yöntem:
Dört yıllık zaman sürecinde; acil servise başvuran ve ‘’akut koroner sendrom’’ tanısı almış olan tüm hastalar çalışma grubumuzu oluşturdu. Hastaların cinsiyet, yaş, acil servise geliş şikâyeti, özgeçmiş özellikleri, acil serviste uygulanan tanı yöntemleri ve tanıları incelendi.
Bulgular: Olguların; çoğunlukla erkek cinsiyette olduğu, özgeçmişlerinde en sık HT, KAH ve DM eşlik ettiği, yaş ortalamasının 52.4± 9.4 olduğu, en sık 05: 00-08: 00 ve 17: 00-20: 00 saatleri arasında başvuruda bulunduğu, hafta sonları daha sık başvuru olduğu, en çok Aralık ayında başvuru olduğu, en sık başvuru şikayetinin göğüs ağrısı olduğu (%72.6), acil serviste ortalama 2.5±2.4 saat kaldığı, her iki cinsiyette en sık tanının UA olduğu, yaş ilerledikçe NSTEMI tanısının arttığı saptanmıştır. Kadın olgularda UA tanısının erkeklere oranla daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.005). STEMI tanılı hastaların acil serviste kalış sürelerinin diğerlerine oranla kısa olduğu saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç: Çalışma grubumuz yeterli olmadığı için bir genelleme yapılması mümkün değildir. Fakat ülkemiz için risk gruplarının belirlenmesine yönelik bu tür çalışmaların, geniş çalışma gruplarında uygulanması ile acil servis hekimleri için önemli bilimsel veriler elde edilebilir.