Nurettin Özgür Doğan

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: travma, yayınlar, acil tıp

Özet

Amaç: Ülkemizde acil tıbbın akademik gelişimi ile acil tıp uzmanlarının yayın sayıları da artmaktadır. Tüm dünyada mortalite ve morbiditenin önde gelen nedenlerinden biri olan travma, acil tıbbın da en önemli konularından biridir. Bu çalışma, acil tıp akademisyenlerinin travmayla ilgili yaptıkları yayınların ve aldıkları atıfların değerlendirilmesini amaçlamaktadır.
Gereç ve Yöntem: Acil tıp doçent ve profesörlerinin 1994 – 2012 yılları arasında travma üzerine yapmış oldukları yayınlar, PubMed veritabanı üzerinden incelendi. Atıflar Google Scholar aracılığıyla değerlendirildi. Yayınlar dergilere, makale türlerine ve atıf sayılarına göre analiz edildi.
Bulgular: Travma konulu 179 yayın değerlendirildi, yayınların 133’ü (%74.3) orjinal araştırma iken, 46’sı (%25.7) olgu sunumuydu. Orjinal araştırmalar için atıf oranı %77.4’ken, olgu sunumları için %56.5 idi. Deneysel hayvan çalışmaları, travma konusundaki tüm yayınların %11.2’sini oluşturmaktaydı (n=20). Yıllar içinde travmayla ilgili yayın ve atıf sayılarında artış eğilimi izlendi.
Sonuç: Travmayla ilgili yayınlar hızla artmakta ve acil tıp uzmanları travma literatürünün gelişimine katkıda bulunmaktadırlar. Geçen 19 yıldaki yayınlar içinde, travmaya ilişkin birçok konu acil tıp akademisyenleri tarafından ele alınmıştır.