Rıza Sonkaya1, Murat Eroğlu2, Murat Velioğlu3, Mehmet Güney Şenol1

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroloji Servisi, Istanbul
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Acil Servis, Istanbul
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, Istanbul

Anahtar Kelimeler: Subklavian arter, subklavian çalma sendromu, vertebrobaziler yetmezlik, baş dönmesi

Özet

Subklavian çalma, proksimal ipsilateral subklavian arter darlığı veya tıkanıklığı ile ilişkili olarak vertebral arterde geriye doğru kan akımıdır. Subklavian çalma sendromunda aynı taraf üst ekstremiteyi desteklemek için vertebrobaziler arter dolaşımından kanın geriye doğru akımı vertebrobaziler yetmezlikle sonuçlanır. Vertebrobaziler arteriyal sistem hem periferal hem de santral işitme ve vestibuler sistemi beslediğinden vertebrobaziler yetmezlik durumunda nörolojik semptomlar beklenir. Bu çalışmada izole vertigo atağı ile başvuran subklavian çalma sendromlu bir olguyu sunduk. İzole vertigo atağı ile başvuran hastalar subklavian çalma sendromu açısından tam olarak değerlendirilmelidir.