Ümit Kaldırım1, Salim Kemal Tuncer1, Şükrü Ardıç1, Onur Tezel1, Yusuf Emrah Eyi1, İbrahim Arzıman1, Murat Durusu1, Ali Osman Yıldırım2, Murat Eroğlu2

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Acil Tıp Ad, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servisi, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Geriatrik hasta, acil servis, ambulans.

Özet

Amaç: Acil servislere müracaat eden geriatrik hasta sayısı artmaktadır. Bu müracaatların önemli bir kısmının da ambulans ile yapıldığı bilinmektedir. Bu çalışmada acil servise ambulans ile müracaat eden geriatrik olgulara ait verilerin analizini yapmak amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Acil servise başvuran geriatrik olgulara ait ambulans nakil formları, hasta dosyaları, hastane bilgi sisteminde yer alan veriler retrospektif olarak toplanmıştır. Ambulans ile başvuran geriatrik hasta grubuna ait acil serviste kalış süresi, taburculuk ve hastane yatış oranı verileri, ayaktan başvuran geriatrik hasta grubu ile karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Bir yıllık sürede acil servise başvuran hasta sayısı 93.609 kişidir. Bu hastalardan %19,02’si (n=17.812 ) geriatrik (65 yaş ve üstü) hastadır. Geriatrik hastaların % 5.58 (n=994)’i acil servise ambulans ile müracaat etmiştir. Ambulans ile acil servise müracaat eden geriatrik hastalar, tüm ambulans ile müracaatların %37,45’ini oluşturmaktadır. Ambulans ile başvuran geriatrik hastaların %27,26’sı (n=271) hastaneye yatırılmıştır. Ayrıca ambulans ile müracaat eden geriatrik hastaların acil serviste kalış süreleri ayaktan başvuran grup ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (p= <0,001).
Sonuç: Ambulans ile acil servise başvuran geriatrik hastalar ayaktan başvuru yapanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir. Ambulans ile müracaat eden olguların acil serviste kalış süreleri ayaktan müracaat edenlere göre daha az, hastane yatış oranları ise daha fazladır. Nefes darlığı, geriatrik hasta yaş grubunda hem ambulans hem de ayaktan yapılan başvurularda en sık yakınmadır.