Yavuz YIGIT1, Harun AYHAN2

1Derince Training and Research Hospital, Kocaeli
2Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Acil servis; rastlantısal bulgular; tomografi

Özet

Amaç

Bu çalışmada ki amacımız trafik kazası ile acil servise başvuran hastalardan taburcu olanların BT'lerindeki rastlantısal bulguların analizi ve bunların hastalara bildirim oranlarının incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem

Çalışma 01.06.2013–01.03.2013 tarihleri arasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde trafik kazasına bağlı olarak takip edilen hastaların dosyalarından ve hastanemiz veri sisteminden elde edilen hasta bilgileri kullanılarak yapıldı. Çalışmaya beyin, toraks ve/veya abdominal BT görüntülemesi yapılan, 0–84 yaş arası 340 olgu alındı. Acil gözlem formları incelenerek rastlantısal bulgular saptanan hastalardan BT yorumlarının sonuçları hakkında bilgilendirilenler kaydedildi.

Bulgular

Üç yüz altmış üç olgunun yaş ortalaması 31,2 (SD17,9, min 0, maks 84) olarak bulunurken hastaların %35.5'i kadın (n=129), %64.5'i erkek (n=234) idi. 363 hastaya toplamda 537 BT görüntülemesi yapıldığı saptandı. Bunların 147'si toraks, 319'u beyin, 71'i abdominal görüntülemeydi. Tomografilerin %27.3'ünde (n=99) rastlantısal yakalanan bir patoloji vardı. En sık tespit edilen rastlantısal hastalık kemik patolojileri (%8, n=29), sonra sinüs anomalileridir (%7.7, n=28). Rastlantısal bulguların oranı 60 yaş üzerinde %60.8 olurken, 60 yaşın altında %24.8 olarak saptandı. Hastalardan yedisine (%7.1) görüntüleme sonucu hakkında bilgi verildiği saptandı.

Sonuç

Çalışmamıza alınan hastalarda saptanan rastlantısal bulgular daha çok benign olmakla beraber, hastaların %16.5'inde ileri araştırma gerektirebilecek görece ciddi rastlantısal bulgular saptanmıştır. Ancak bu bulguların klinik öneminin ve hastalar üzerindeki etkilerinin araştırıldığı daha çok çalışmaya ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.