Yasin MAHSANLAR1, Ismet PARLAK1, Sadiye YOLCU2, Serhat AKAY1, Yoldas DEMIRTAS1, Veysi ERYIGIT1

1Department of Emergency Medicine, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir
2Department of Emergency Medicine, Bozok University Faculty of Medicine, Yozgat

Anahtar Kelimeler: Acil servis; monitörlü gözlem birimi; yoğun bakım

Özet

Amaç

Çalışmamız monitörlü gözlem birimde hastaların uzun kalış nedenlerinin belirlenip bunlara yönelik çözümler üretilmesi gerekliliğini amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem

Acil Tıp Kliniği'ne başvurup monitörlü gözlem biriminde takip edilmiş olan hastalar ve bu hastaların kalış süreleri üzerine etkili faktörler geriye dönük incelendi. Bu hastaların demografik özellikleri, hangi şikayetlerle monitörlü gözleme alındıkları, aldıkları tanılar, acil servise nasıl getirildikleri, acil servise başvuru tarih ve saatleri, özgeçmişleri, geliş vital bulguları, acil serviste kalış süreleri, uygulanan invaziv girişimler, entübe edilip-edilmedikleri, mortalite durumları, konsültasyonlar ve klinik sonlanımları incelendi.

Bulgular

Çalışmaya 603 hasta alındı. Çalışmamızda monitörlü gözlemde takip edilen hastaların acil serviste ortalama kalış süresi 6.5 saat olarak bulundu. Ayrıca 15 hastanın (%2.5) 24 saat ve üzeri, 78 hastanın (%12.9) 12–24 saat aralığında acil serviste kaldığı görüldü. 24 saat ve üzeri acil serviste kalan 15 hastanın sekizinin (%53.3) kalış sebebi yoğun bakımlarda yer bulunmaması idi. Çalışmamızdaki hastaların acile başvuru şikayetleri incelendiğinde göğüs ağrısı (%25.5) en sık şikayet olurken, bunu nefes darlığı (%21.9) ve çarpıntı (%11.6) şikayetleri izledi.

Sonuç

Acil servislere başvuran hastalar içinde çok acil tanımına uyan hastaların hemen ilk müdahalesinin yapılıp, yakından izlenebileceği monitörlü gözlem birimlerinin oluşturulup geliştirilmesi gerekmektedir. Yoğun bakımlarda yer olmaması durumunun acil servisleri primer düzeyde etkilediği ve yatış için yoğun bakımlarda yer bekleyen hastaların acil servislerde uzun kalışlarının nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konsülte edilen birim sayısı arttıkça hastanın monitörlü gözlemde kalış süresi uzamaktadır.