Ahmet Tugrul ZEYTIN1, Arif Alper CEVIK2, Nurdan ACAR2, Seyhmus KAYA3, Hamit OZCELIK4

1Department of Emergency Medicine, Turkish Republic Ministry of Health Dumlupinar University Kutahya Evliya Celebi Training and Research Hospital, Kutahya
2Department of Emergency Medicine, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir
3Department of Emergency, Turkish Republic Ministry of Health Eskisehir State Hospital, Eskisehir
4Department of Emergency Medicine, Turkish Republic Ministry of Health Canakkale State Hospital, Canakkale

Anahtar Kelimeler: Acil servis; demografik; veritabanı yönetim sistemi

Özet

Amaç

Acil servise başvuran hastaların özelliklerinin bilinmesi, acil servis (AS) hizmetlerinin planlanması ve kalitesinin artırılması için önem taşımaktadır. Bu çalışmada, AS hastalarımızı bu perspektifte değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma periyodunda 17 yaş üstü ve hastane bilgi ve yönetim sistemine (HBYS) kaydı olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Demografik bilgiler, yatış ve taburculuk oranları, AS'de ortalama kalış süresi, triyaj kategorileri, International Classification of Diseases – 10 (ICD-10) tanıları değerlendirildi.

Bulgular

Çalışma süresi boyunca 32117 olgu AS'de görüldü. Verileri eksiksiz olan 22955 hasta (%71.4) HBYS'den alındı. Hastaların yaş ortalaması 44.92±19.50 ve kadın cinsiyet %52.2 olarak bulundu. 18–29 yaş grubundaki hastalar tüm olguların majör grubunu oluşturmaktaydı (%30.8). Acil olamayan olgular %59.1, çok acil ve acil olanlar ise sırasıyla %26.1 ve %14.8 olarak bulundu. Çok acil kategorisindeki hastaların yaş ortalaması (55.19±18.59) acil ve acil olmayan gruptan anlamlı olarak yüksek bulundu (p≤0.01). En çok başvurunun yapıldığı gün Pazar ve gün içinde saat 20:00 ile 22:00 arasıydı. Hastaların AS'de ortalama kalış süresi 183.6 dakikaydı. Hastalarda %17.6 yatış oranı saptandı. En çok not edilen ICD-10 kodları, solunumsal (%16.6), gastrointestinal sistem (%11.3), kas iskelet sistemi (%11.2) olarak saptandı.

Sonuç

Sistemden yüklenen veriler bizim beklentilerimizi karşılamamaktaydı (%71.4). Verilerin tıbbi sekreterler tarafından yüklenmesi daha uygun olabilir. Hastaların bilgilerini dijital atmosferde kayıt altına alınması ve analizlerinin yapılması gelecekte yapılacak çalışmalar üzerine etkili olacaktır.