Engin OZAKIN, Rumeysa CAN, Nurdan ACAR, Filiz BALOGLU KAYA, Arif Alper CEVİK

Department of Emergency Medicine, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir

Anahtar Kelimeler: Santral venöz katater; acil servis; ultrason kılavuzluğu

Özet

Amaç

Acil servislerde acil tıp hekimlerince santral damar yolu işlemi sık uygulanır. Periferik damar yolu açılamadığı hallerde, diyaliz, acil sıvı ihtiyacı veya santral venöz basınç ölçümü gereken durumlarda hastalar için santral damar yolu gerekmektedir. Acil serviste, ultrasonografi (USG) kılavuzluğunda uygulanan acil santral venöz katater girişimi sürecinde ve uygulamayı takip eden 15 gün içerisinde komplikasyon varlığını değerlendirmek amacı ile bu çalışma yapıldı.

Gereç ve Yöntem

Sekiz aylık sürede acil servise başvuran ve acil santral katater gereksinimi olan hastalar ileriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, eşlik eden hastalıkları ile tercih edilen girişimin yolu, saati, süresi ve endikasyonu kaydedildi. Ayrıca girişimi yapan hekimin çalışma yılı da değerlendirmeye dahil edildi.

Bulgular

Ultrasonografi eşliğinde santral venöz katater takılan 74 (40 erkek, 34 kadın) hastanın 65'inde (%87.8) internal juguler ven, dokuzunda (%12.2) femoral ven girişim için kullanıldı. Uygulama olguların 55'inde (%74.3) acil diyaliz ihtiyacı, üçünde (%4.1) CVP ölçümü, altısında (%8.1) ciddi hipovolemi için sıvı desteği, 10'unda (%13.5) periferik damar yolu güçlüğü nedeniyle yapıldı. Hastaların hiçbirinde işlem esnasında ve sonrasında komplikasyon izlenmedi. Yatırıldıkları bölümde takiplerinde 15 günlük süre içerisinde katater ile ilişkili enfeksiyon da saptanmadı.

Sonuç

Acil servislerde santral damar yolu gereksinimi sıktır. Kılavuzların önerisi doğrultusunda USG eşliğinde uygun şartlar altında yapılan girişimlerde komplikasyon riski yok denecek kadar azdır.