Samad SHAMS VAHDATI1, Reza SARKHOSH KHIAVI2, Rouzbeh RAJAEI GHAFOURI1, Ida ADIMI3

1Assistant Professor of Emergency Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2Medical Student (internship), Tabriz, Iran
3Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı; ikamet; pozisyon

Özet

Amaç

Genel popülasyon ve sağlık çalışanları arasında bel ağrısı en yaygın şikayetlerden biridir. İş yerindeki çeşitli risk faktörleri doktorlar arasında görülen bel ağrısına sebep olabilir. Bu çalışmanın amacı, farklı tıbbi uzmanlık alanlarında görevli asistan doktorlar arasında bel ağrısı şikâyet sıklığını ve ilgili risk faktörlerini değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem

Alman Kas-İskelet Sistemi Rahatsızlık Anketi 125 asistan doktor tarafından dolduruldu. Anketin 1. bölümü genel demografik bilgiler ile ilgili olup 2. bölüm iş yerine özel risk faktörlerini, 3. bölüm ise bel ağrısının özel niteliklerini değerlendiriyordu.

Bulgular

Asistan doktorlar arasında görülen bel ağrısının genel sıklık derecesi %56,8'ken bel ağrısından şikâyetçi olan kadınlar %76,5'lik ve erkekler %45,1'lik bir dilimi oluşturdu. Bel ağrısı şikâyeti olan bireylerin %94,4'ü, bel ağrılarının mevcut işleri dolayısıyla ortaya çıktığına inanırken %72,6'sı bel ağrısının sağlık sektöründe çalışmaya başladıktan sonra başladığını iddia etti. İstatiksel analiz, uzun süre aynı pozisyonda çalışmak, bel bölgesinin yinelenen hareketleri (eğilme, bükülme), rahatsızlık verici postür ile çalışmak, stres, yürümek ve uzun süre ayakta kalmak gibi çeşitli risk faktörleri ile bel ağrısı arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. Ancak, ağır kaldırmak, sigara içmek ve uzun süre oturmak ile bel ağrısı arasında önemli bir ilişki saptanmadı. Bel ağrısı şikâyetini azaltmak için uygulanan belirli egzersizlerin koruyucu özelliği bu istatiksel analizle de desteklenmiştir.

Sonuç

Asistan doktorlar arasında bel ağrısı şikâyeti yüksek olmakla birlikte iş yerine özel birçok risk faktörüyle de bağlantılıdır.