Yavuz YIGIT1, Vesile YAZICI2, Harun AYHAN3, Emin Gokhan GENCER4, Huseyin Cahit HALHALLI1, Onur KARAKAYALI1, Yahya Kemal GUNAYDIN5

1Department of Emergency, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli
2Department of Microbiology, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli
3Department of Emergency, Haydarpasa Training and Research Hospital, Istanbul
4Department of Emergency, Dr. Lutfi Kirdar Kartal Training and Research Hospital, Istanbul
5Department of Emergency, Konya Training and Research Hospital, Konya

Anahtar Kelimeler: Kültür; E.coli; acil; idrar

Özet

Amaç

Bu çalışmada üriner sistem enfeksiyonlarında ampirik antibiyotik tedavi başarısını artırmak için enfeksiyon etkeni olan veya olmayan E.coli suşlarının çeşitli antibiyotik türlerine direnci araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

1 Ocak-31 Aralık 2012 tarihleri arasında Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran hastaların mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilmiş idrar örneklerinden izole edilen 464 E.coli suşunun antibiyotik duyarlılıkları bilgisayar kayıtları üzerinden retrospektif olarak değerlendirildi. Antibiyogram sonuçları duyarlı, orta duyarlı ve dirençli olarak sınıflandırıldı. Orta duyarlı suşlar dirençli kabul edildi.

Bulgular

1998 idrar kültüründen 563'ünde (%28.1) üreme oldu. Kültürlerin 112'si kontaminasyon nedeniyle değerlendirilemedi, 1323 kültürde ise üreme olmadı. Üreme olan kültürlerden 464'ünde (%82.4) E.coli suşları izole edildi. Hastaların 367'si (%79) kadın 97'si (%21) erkek, tüm hastaların yaş ortalaması 41.1±24.1 (min: 1, maks: 90) idi. E.coli suşlarına karşı antibiyogramlar incelendiğinde, direncin en düşük görüldüğü antibiyotik meropenem (%0), en yüksek görüldüğü antibiyotik ise ampisilinsulbaktam olarak saptandı (%36.8).

Sonuç

Bölgemizde idrar kültürlerinden izole edilen E.coli suşlarına karşı antibiyotik dirençlerini incelediğimiz çalışmamızın benzerlerinin ilerleyen dönemde yapılmasının tedavi başarısına yardımcı olacağını düşünmekteyiz.