Anoush AZARFAR1, Yalda RAVANSHAD1, Aghillolah KEYKHOSRAVI1, Sepideh BAGHERI1, Ziaoddin GHARASHI2, Mohammad ESMAEELI1

1Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
2Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

Anahtar Kelimeler: Acil servis; gastroenterit; rehidrasyon; kusma

Özet

Amaç

Bu çalışmanın amacı, akut gastroenteritli çocuklarda, hızlı intravenöz rehidratasyon tedavisinin kusma üzerine etkisini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem

Bu randomize kontrollü çalışma İran'ın Kuzeybatısındaki Tebriz ilinde üçüncü basamak çocuk acil servisinde gerçekleştirildi. Çalışmaya orta derecede dehidrate, elektrolit anormalliği olmayan ve oral rehidrasyon tedavisine yanıt vermemiş akut gastroenteritli 150 çocuk katıldı. İki saat içinde intravenöz yolla 20–30 cc/kg kristaloid çözelti verildi ve kontrol grubu standart 24 saatlik hidrasyon için acil servise alındı. Akut gastroenteritli çocuklarda, hızlı intravenöz rehidratasyon tedavisinin kusma üzerine etkisi değerlendirildi.

Bulgular

Müdahale grubundaki 75 çocuğun 63'ünde hızlı IV rehidrasyondan sonra kusma geçti ve hastalar taburcu edildi. Bu çocukların 12'si oral sıvıları tolere edemedikleri için hastaneye kabul edildi. Kontrol grubunda 62 hastanın kusması hastaneye kabulden sonraki ilk 4 saat içinde geçmiş olup, iki grup arasında kusmanın geçmiş olması açısından herhangi bir anlamlı farklılık yoktu.

Sonuç

Gastroenterite bağlı orta derecede dehidratasyon ve kusması olan çocuklarda hızlı intravenöz rehidrasyon acil servisten yatış oranlarını azaltmada etkilidir.