Arif Alper CEVIK1 2, Ilhami UNLUOGLU3

1Department of Emergency Medicine, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir
2United Arab Emirates University, College of Medicine and Health Sciences, Al Ain, UAE
3Department of Family Medicine, Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine, Eskisehir

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık; acil servis; mantar; zehirlenme; yaz mevsimi

Özet

Amaç

Mantar zehirlenmeleri (MZ) dünyanın önde gelen mevsimsel ve bölgesel sağlık problemidir. Bu araştırmanın amacı MZ'de klinik faktörlerle sonuçlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem

Araştırma Acil Tıp departmanında gerçekleştirilmiştir. 1 Ocak 1991 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde başvuran hastalar geriye dönük olarak incelenmiştir.

Bulgular

599 MZ olgusu araştırmaya dahil edildi. Yaşlı hastalar daha yüksek mortalite (%8.8) ve komplikasyon (%12.3) oranına sahiptiler (p=0.005). (Odd oranı [OO]: 3.98, %95 [Güven Aralığı] GA 1.9291 – 8.2290, p=0.0002). Yaz aylarında başvuran hastalar daha yüksek mortalite (%9.5) ve komplikasyona (%11.9) sahiptiler (OO: 3.83, %95 GA 1.7068 to 8.6074, p=0.0011). Mantarları kendi toplayıp yemiş olan hastalarda mortalite ve komplikasyon oranı %6.8 iken bu oran satın alınmış vahşi mantarlarda %15.2 idi (p=0.016), (satın alınan mantarlar için OO: 2.46, 95% GA 1.1609 – 5.2353, p=0.0189). Gastrointestinal semptomları olan hastaların mortalite ve komplikasyon oranı %9.9 olarak saptandı (OO: 3.98, %95 GA 1.5503 – 10.2679, p=0.0041).

Sonuç

Yaşlılık, yaz mevsimi, satın alınmış vahşi mantarlar ve gastrointestinal semptomlar mortalite ve komplikasyonlar ile anlamlı ilişki göstermiştir.