Özlem Bilir1, Hamit Acemoğlu2, Şahin Aslan1, Zeynep Çakır1, Hayati Kandiş1, Şule Esen Türkyılmaz1

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum

Özet

Giriş: Tıp doktorlarının temel yaşam desteği bilgi düzeylerinin ölçülmesi bu konuda yapılacak eğitim çalışmalarının planlanmasında yol gösterici olacaktır. Bu çalışmada, Erzurum ilinde görevli doktorların “Temel Yaşam Desteği” (TYD) konusundaki bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen faktörler değerlendirildi.
Gereç ve Yöntem: Erzurum ilinde birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli 150 pratisyen hekim ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli 165 asistan hekime ait demografik veriler ve bilgi düzeylerini ölçebilecek TYD ile ilgili 30 adet çoktan seçmeli soruyu yüz yüze görüşme yöntemi ile yanıtlamaları sağlandı. Anket formlarından elde edilen verilerin istatistiksel hesaplamalarında Ki-Kare analiz testi kullanıldı.
Bulgular: Otuz soruda, birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan katılımcıların ortalama doğru cevap sayısı 15.52±3.74 iken, üniversite hastanesinde görev yapan araştırma görevlisi katılımcıların ortalama doğru cevap sayısı 16.53±3.57 olarak saptandı (p=0.01). Başarı durumunu etkileyen en önemli faktörlerin, katılımcıların görev yaptıkları yerler (birinci basamak sağlık kuruluşu ya da üniversite hastanesinde çalışıyor olmalarına göre), yaşı, mezun oldukları tıp fakültesinde TYD ile ilgili katılımlarının olması ve mezuniyet sonrası TYD ile ilgili katılımlarının olması olduğu belirlendi.
Sonuç: Tıp doktorlarına yönelik TYD eğitim programları geliştirilmeli, güncellenmeli ve hizmet içi eğitimlerle çalışanların bilgi ve becerileri artırılarak, devamlılığı sağlanmalıdır.