Mustafa SERiNKEN1, Cem SENGÜL2, Özgür KARCIOGLU3, ismail PAKSOY4, Mehmet Zencir5

1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir
4Denizli Devlet Hastanesi, Denizli
5Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Denizli

Özet

Giriş: Ülkemizde acil servislerde konversiyon bozuklukları sık görülmektedir. Konversiyon bozukluklarının tanısına, acil hekimleri çoğu zaman öykü, fizik ve nörolojik muayene sonrasında klinik olarak ulaşmaktadır.
Gereç ve Yöntem: Denizli il merkezindeki devlet ve üniversite hastaneleri acil servislerine, bir yıl süresince başvuran ve klinik olarak konversiyon bozukluğu tanısı alan hastalar geriye dönük olarak incelendi. Bu hastaların cinsiyet, yaş vb. demografik özellikleri ve acil servise geliş zamanları araştırıldı.
Bulgular: Çalışma süresince her iki hastane acil servisinde, toplam 469 olgunun konversiyon bozukluğu tanısı aldığı saptandı. Bu olguların 61’i (%13.0) erkek, 408’i (%87.0) kadındı. Olguların tümünün yaş ortalaması 29.2±10.8 idi. ilkbahar mevsiminde tanı oranlarının belirgin olarak azaldığı belirlendi (p=0.0001). Pazar günlerinde başvuru oranlarının yükseldiği (p=0.0001); dini bayram günlerinde başvuru sıklığının düştüğü (%0.4, n=2) saptandı. Başvuru saatleri incelendiğinde, başvuruların özellikle 22: 00-24: 00 saatleri arasında en yüksek oranda olduğu belirlendi.
Sonuç: Konversiyon bozukluğu hastalarının çoğunlukla ilk başvurdukları yer acil servisler olmakta, hastalara klinik olarak konversiyon tanısı konduktan sonra olayın psikolojik boyutu çoğu zaman ihmal edilmektedir. Başvuru paternleri, saatleri değişkenlik göstermekte, sosyal etkenlerden de etkilenmektedir.