Arif Alper Çevik1, ilhami Ünlüoğlu2, Nurdan Ergün1, Adnan Şahin1

1Departments Of 1emergency Surgery, Medicine Faculty Of Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir
2Departments Of Family Care, Medicine Faculty Of Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı mantar zehirlenmesi olgularının tanımlanması ve zehirlenme ciddiyet skorları (ZCS) ile sonuçların tanımlayıcı ve diğer klinik verilerle kıyaslanmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Hastalar cinsiyet, yaş, başvuru ayı, oturdukları il, ilk ve acil servis başvuru semptomları, vital bulgular, laboratuvar değerleri, yatış veya taburcu durumları, hastanede yatış süresi, ilk semptomlarına göre ZCS (ZCS- 1) ve acil servis başvurusundaki ZCS (ZCS-2) ve ölüm, komplikasyon vb. parametreler açısından değerlendirildi.
Bulgular: ZCS-1 271 olguda (%88.3) hafif, 33 olguda (%10.7) orta, 3 olguda (%1) şiddetli olarak bulundu. ZCS- 2 ise 203 olguda (%66.1) hafif, 77 olguda (%25.1) orta, 27 olguda (%8.8) şiddetli olarak bulundu. Altmış beş yaş üzerindeki olgular daha yüksek mortalite ve komplikasyon oranına sahipti (p<0.05). Olguların 12’si (%3.9) hayatını kaybetti; 6 olguda (%2) komplikasyon gelişti. Hayatını kaybeden veya komplikasyon geliştiren bu 18 olgunun 17’sinde ZCS-1 hafif olarak saptandı. ZCS-2’de hafif olarak saptanan olgularda ölüm ve komplikasyon oranı anlamlı olarak daha düşüktü.
Sonuç: Bu sonuçlarla, erken dönemdeki ZCS kategorilendirmesi zehir danışma merkezleri çalışanlarını ve klinisyenleri yanlış yönlendirebileceği kanaatine varıldı. Acil serviste ZCS kategorilendirmesi klinik ciddiyetin belirlenmesi açısından daha doğru bir yöntem olarak görülmektedir.