Yasemin Tokem1, Çiçek Fadıloğlu1, Filiz Gökçe2

1Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemflireliği Anabilim Dalı, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis, İzmir

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı, miyokard infarktüsü belirti ve bulgularının başladığı ve hastanın-yakınlarının bunu fark ettiği andan itibaren hasta ve yanındaki kişiler tarafından uygulanan girişimlerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, İzmir’de merkezi bir devlet hastanesinin acil servisinde gerçekleştirildi. Eylül 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında belirtilen kuruma göğüs ağrısı ile başvuran ve kardiyoloji konsültasyonu sonucunda akut miyokard infarktüsü tanısı ile kardiyoloji kliniğine yatışı yapılan hastaların yakınları araştırma evrenini; bu evrenden araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 150 hasta yakını ise araştırma örneklemini oluşturdu. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen ve hasta yakınına ilişkin demografik özellikler, hastane öncesi hastanın yaşadığı semptomlar, semptomlara yönelik yapılan uygulamalar ve hastaneye ulaştığında yapılan girişimler olmak üzere üç bölümden oluşan “Girişim Listesi Formu” kullanıldı.
Bulgular: Miyokard infarktüsü geçiren hastaların hastaneye ulaşma süresi ortalama 29.04 (SD=32.31) dakikaydı. fiikayetlerin başladığı ilk anda hastaların yakınlarının %25.3’ü şikayetleri hafişetmek için rahat bir pozisyon verdiği (oturur veya yarı oturur pozisyon), %16.7’si hastaya ilacını verdiği, %13.3’ü acil yardım çağırdığını (1-1-2) belirtirken %30.7’si yaşadığı semptomlara ilişkin o anda hiçbir şey yapmadığını ifade etti. Hastaneye ulaşmada hastaların %41.3’ünün kendi özel arabalarını kullandığı, %26.7’sinin ambulansla geldiği belirlendi. Bu çalışmadan elde edilen veriler sonucunda, miyokard infarktüsü ile hastaneye başvuran hastaların acil yardım isteme oranları %35.3 olarak saptandı, hasta ve yakınlarının öncelikle semptomları kendi girişimleri ile hafişetmeye çalışmaları ve şikayetler ısrarcı bir şekilde devam ettiğinde acil yardım isteme eğiliminde oldukları belirlendi.
Sonuç: Miyokard infarktüsünde altın saatleri etkin kullanabilmek ve sağ kalımı artırabilmek için bu konuda halkın bilinçlendirilmesini sağlayacak çalışmalara ihtiyaç vardır.