Murat Ersel, Ersin Aksay, Selahattin Kıyan

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Acil tıp, afet eğitimi; afet tıbbı; hastane afet planı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, afetler konusunda acil tıp anabilim dallarının yer aldığı üniversite hastanelerindeki hazırlıkların belirlenmesi, acil tıp anabilim dallarının bu hazırlığa katkısı, acil servis düzeyindeki afet hazırlıkları ve acil tıp eğitimi programı içindeki afet tıbbı eğitim düzeyi ile ilgili ülkemizdeki güncel durumla ilgili bir analiz ortaya koymaktadır.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, kesitsel ve tanımlayıcı niteliktedir. Ağustos 2006’da 30 anabilim dalına afetlere hazırlık ve afet tıbbı eğitimleri ile ilgili çalışmalarına yönelik sorular içeren anketler gönderilmiştir. Anket formlarını 60 gün içinde cevaplamayan anabilim dalları çalışma dışı bırakılmıştır.
Bulgular: Anketlerden 28’i (%93.3) cevaplanmıştır. On beş (%53.5) anabilim dalının yer aldığı hastanede, hastane afet planı mevcuttur. Dokuz (%32.1) anabilim dalı hastane afet planı oluşum sürecine dahil edilmiştir. Hastane afet planı hazırlanmadan önce sadece üç hastanede risk analizi yapıldığı saptanmıştır (%20.0). KBRN-P tehditlerine karşı özel ekler ise sadece iki planda mevcuttur (%13.3). Yalnızca dört (%26.7) anabilim dalında tatbikatlar yapılmaktadır. Dokuz (%30) anabilim dalı herhangi bir afet durumunda görev aldığını bildirmiştir. Hastane afet planı mevcut olan anabilim dallarının sadece altısında (%40) arındırma ile ilgili bir hazırlık olduğu görülmüştür. Asistan eğitiminin devam ettiği 25 anabilim dalının onunda (%40.0) afet tıbbı ile ilgili ders konularının eğitim müfredatında yer aldığı görülmüştür.
Sonuç: Ülkemizdeki acil tıp anabilim dallarının afet hazırlığına ve yönelik katkıları ve çalışmada yer alan üniversite hastanelerinin afet hazırlıkları yeterli düzeyde bulunmamıştır. Ayrıca, afet tıbbı ile ilgili verilen eğitimlerin yetersizliği göze çarpmaktadır.