Can Aktaş1, Esin Yencilek2, Didem Ay1, Baki Ekçi3, Sezgin Sarıkaya1, Uğur Özalp4

1Departments Of Emergency Medicine, Yeditepe University Hospital, İstanbul
2Department Of Radiology, Haydarpaşa Training And Research Hospital, İstanbul
3Departments Of General Surgery, Yeditepe University Hospital, İstanbul
4Department Of Urology, Akademik Hospital, Istanbul

Anahtar Kelimeler: Spiral bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi, üreter taş

Özet

Amaç: Acil servise yan ağrısı ile başvuran hastalarda spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ile ultrasonografinin (USG) üreter taşını göstermedeki tanısal kesinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
Gereç ve Yöntem: Dört aylık süre içerisinde acil servise tek ya da iki taraflı yan ağrısı ile başvuran ve renal kolik olduğu şüphelenilen hastalar çalışmaya alındı. Tüm hastalar hidrasyon ile mesane doluluğu sağlandıktan sonra ultrasonografi ve kontrastsız bilgisayarlı tomografi kullanılarak iki bağımsız radyolog tarafından değerlendirildiler.
Bulgular: Yan ağrılı 76 hastada, BT 48 üreter taşlı hastanın 47’sini (%97.9), USG ise 34’ünü (%70.8) tespit etti. BT, USG’nin tespit edemediği 14 üreter taşını ve 7 böbrek taşını tespit etmiştir. Bilgisayarlı tomografi ve USG’nin üreter taşını tespit etmede orta düzeyde uyumlu olduğu (kapa=0.62, p<0.001) belirledik. Her iki görüntüleme yönteminin böbrek taşlarını tespit etmedeki tanısal performansları göz önüne alındığında kapa değerini 0.065 (p<0.001) olarak belirledik.
Sonuç: Bilgisayarlı tomografi acil servise yan ağrısı ile başvuran hastalardaki üriner sistem taşlarını tespit etmede USG’den daha kullanışlıdır. Bununla birlikte, yatak başı kullanılan ve invazif olmayan USG, acil servislerde üriner taşların tespitinde ilk seçenek olarak kullanılabilir. Bilgisayarlı tomografi, ultrason sonucu negatif gelen hastalar için kullanışlı olabilir.