Yunsur Çevik1, Murat Daş1, Asliddin Ahmedali1, Erkan Balkan2, Ferhat İçme1

1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Acil servis, torakotomi; türban iğnesi; yabancı cisim aspirasyonu

Özet

Trakeobronşiyal sisteme yabancı cisim aspirasyonları en fazla çocukluk çağında ve ikinci sıklıkla da geriatrik popülasyonda görülmektedir. Genç yetişkinlerde yabancı cisim aspirasyonu ise oldukça nadirdir. Ancak son yıllarda türban kullanımının artmasıyla ülkemizde genç yaş gruplarında trakeobronşiyal sisteme iğne aspirasyonu olguları daha sık bildirilmektedir. Bu iğneler genellikle bronkoskopi ile çıkarılmakla birlikte, literatürde iğne aspirasyonu sonrası torakotomi uygulanan az sayıda olguya da rastlanmaktadır. Bu yazıda, türban iğnesi aspirasyonu sonrası acil servise başvuran, başarısız bronkoskopi girişimi sonrası torakotomi ve alt lob rezeksiyonu uygulanan 27 yaşında bir kadın olgu sunuldu.