Nilgün Yıldırım, Bige Sayın, Tuğba Durakoğlugil, Perihan Soydinç, Doğan Dede

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, intraorbital yabancı cisim, maksillofasiyal travma, orbita travma

Özet

Amaç: Maksillofasiyal veya orbita travması ön tanısı ile bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleme incelemesi yapılan olgularda göz içi yabancı cisim varlığını, sıklığını ve kırık ile birlikteliğini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Hastanemiz acil BT ünitesine maksillofasiyal veya orbita yaralanması ön tanısı ile başvuran hastalara General Electric HiSpeed Nx/i dual BT cihazında spiral tarama ile 3 mm kesit kalınlığı ve aralığında aksiyal inceleme yapılan ve reformat ile koronal görüntüler oluşturulan maksillofasiyal veya orbita tetkikleri geriye dönük olarak değerlendirildi ve dosyaları incelendi.
Bulgular: On beş aylık çalışma süresinde, maksillofasiyal veya orbita BT incelemesi yapılan 420 olgunun 38’inde (%9.0) intraorbital yabancı cisim saptandı. Saptanan 76 adet yabancı cismin 72’si (%94.7) metalik veya metal dışı inorganik, 4’ü ise yabancı cisim etkisi yapan kemik fragmanlarına ait parçalardı ve organik yabancı cisim olarak değerlendirildi. Olguların 28’inde (%73.7) kırık yoktu.
Sonuç: Göz içindeki yabancı cisim varlığının gösterilmesi, yerleşiminin doğru tanımlanması cerrahi ekstraksiyonun başarısı için önemlidir. BT görüntüleme, yabancı cismin varlığı ve yerleşiminin tanımlanmasında öncelikle uygulanması gereken yöntemdir. Düşük enerjili travmalarda kırık eşlik etmeden göz içi yabancı cisimler sık görülebilmektedir ve acil servis hekimleri bu konuda uyanık olmalıdır.