Seda Özkan, Ali Duman, Polat Durukan, Levent Avşaroğulları, Afşin İpekçi, Alpaslan Mutlu

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Ceviz ağacı, düşme, yaralanma

Özet

Amaç: Ağaçtan düşme, bölgemizde sık karşılaşılan morbidite ve mortalitesi yüksek bir yaralanma şeklidir. Ülkemizde ağaçtan düşmeler konusunda yapılmış yayınlar kısıtlıdır. Bu çalışma ile acil servise ceviz ağacından düşme sebebiyle gelen olguların klinik ve demografik özelliklerini sunmayı hedefledik.
Gereç ve Yöntem: Acil servise 01.09.2009-01.11.2009 tarihleri arasında ceviz ağacından düşme nedeni ile başvuran olgular ileriye yönelik olarak incelendi. Olgular yaş, cinsiyet, acil servise başvuru süresi, yaralanan vücut bölgesi, acil servisteki yaşamsal bulgular, tanı, tedavi, yattığı servis ve travma skorları açısından değerlendirildi.
Bulgular: Acil servise başvuran 21 hastanın %81’i erkekti ve yaş ortalaması 48.5±17.5 yıl olarak bulundu. Ortalama düşme yüksekliği 5.2 metre bulundu. Hastaların başvuru sırasındaki Glaskow Koma Skoru (GKS) ortalaması 15, Injury Severity Score (ISS) ortalaması 9.4±8.3, New Injury Severity Score (NISS) ortalaması 11.9±9.7 olarak hesaplandı. Hastalarda en sık tanı %40 ile vertebra kırığı idi; bunu %9 ile femur kırığı ve radius kırığı, %6 ile kot kırığı, akciğer kontüzyonu, hemotoraks ve pnömotoraks izledi. Hastaların %71.5’i hastaneye yatırılırken %23.8’i acil servisten taburcu edildi. Bir olgu (%4.7) ise acil serviste hayatını kaybetti.
Sonuç: Ceviz ağacından düşmeler orta yaşın üzerindeki erkeklerde başta vertebra kırıkları olmak üzere ciddi yaralanmalara ve ölümlere sebep olmaktadır. Uzun kemik kırıkları ve toraks yaralanmaları ise 2. ve 3. sırayı almaktadır. Ceviz ağacından düşen olguların çoğunun hastaneye yatırılması gerekmektedir.