Özge Duman Atilla, Deniz Oray, Şehnaz Akın, Kerim Acar, Adnan Bilge

Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, İzmir

Anahtar Kelimeler: Acil servis, ambulans, sevk, transport

Özet

Amaç: Acil servisimize ambulans ile getirilen hastaların değerlendirilmesini amaçladık.
Gereç ve Yöntem: İleriye dönük çalışmamızda, üçüncü basamak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine bir aylık süre boyunca ambulansla getirilen tüm erişkin hastalar çalışmaya kabul edildi. Hastaların demografik özellikleri, sevk onamları ve sonuçları gruplanarak kaydedildi.
Bulgular: Toplam 633 hastanın %58.1’i erkek ve yaş ortalaması 52.0±20.1 idi. Hastalar en sık 12: 01-16: 00 saatleri (%21.6) arasında getirildi. Tüm hastaların %64.8’i olay yerinden, %16.1’i il içi ve %19’u il dışı hastanelerden getirildi. Hastaların %53.6’sı acil servisten taburcu edildi. Sevk edilmiş toplam 222 hastanın 159’unda (%72) hastanemizden onam alınmadığı görüldü. Hastanemize onay alınmadan sevk edilen hastaların en fazla (%72) il dışından ve 20.00-00.00 saatleri arasında (%28.1) getirildiği bulundu. Onamsız sevklerin %61’i il dışından, %39’u ise il içinden yapılmıştı (p<0.001, ki-kare: 615.31). “İl içi sevk” ile gelen 88 hastanın 25’si (%28.4) servislere, 34’ü (%38.6) yoğun bakımlara yatırıldı, 29’u ise (%33’ü) taburcu edildi. “İl dışı sevk” ile gelen 116 hastanın 37’si (%31.9) servislere 49’u (%42.2) yoğun bakımlara yatırıldı, 30’u (%25.9) ise taburcu edildi. İl içinden sevk edilen hastalar ile il dışından sevk edilen hastalar arasında hastaneye yatış oranları arasında (sırayla %67.0 ve 74.1, p=0.2) anlamlı fark bulunmadı. Hastaneler arasında nakil ile getirilen hastalar içinde, onam alınarak getirilen hastaların %93.3’ünün, onam alınmadan getirilenlerin ise %62.1’inin hastaneye yatırıldığı görüldü (p<0.001, ki-kare: 18.471).
Sonuç: Hastaneler arası sevkler, acil servisimize ambulans ile nakillerin önemli bir oranını oluşturmaktadır. Sevk edilen hastaların çoğunun onay alınmadan, mesai dışı saatlerde ve özellikle il dışından nakledilmekte olduğu bulundu. Onay alınmadan yapılan hastaneler arası sevkinin olumsuz etkilerini önlemek için, sevkler hastaneler arası standardize edilmiş kurallar dahilinde yapılmalıdır.