Servan Gökhan1, Yusuf Ali Altunci2, Murat Orak3, Mehmet Üstündağ3, Özgür Söğüt4, Ayhan Özhasenekler3

1Diyarbakır Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı
4Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: el, el bileği, cama yumruk atma, alkol

Özet

Amaç: Travmatik el ve el bileği yaralanmaları acil serviste yaygın görülen yaralanmalardır.Ani öfkelenmeye bağlı cama yumruk atma ile ilişkili el ve el bileği yaralanmaları ülkemizde sıktır.Bu çalışmanın amacıoluş nedenlerine gore cam kesisi ile ilişkili el ve el bileği yaralanmalı hastalarda klinik ve demografik özellikleri analiz etmektir.
Metot: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine cam kesisine bağlı yaralanma nedeniyle başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik verileri standart çalışma formuna kaydedildi.Demografik veriler istatistiksel olarak analiz edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya 154 hasta dahil edildi.Hastaların %53.8’I ani sinirlenmeye bağlı olarak cama yumruk atan hastalardı. Cama yumruk atma erkeklerde daha sık gözlendi(%97.6 n=81), yumruk atan grupta sağ el yaralanması daha sık görüldü(%78.3,n =65).Cama yumruk atma ile ilişkili yaralanmalı 24 hasta(%28.9) alkollüydü ve bu hastalarda radial arter,ulnar sinir,median sinir ve ulnar arter yaralanması anlamlı düzeyde yüksek bulundu.
Tartışma: El – el bileği yaralanması nedeniyle acil servise başvuran hastaların damar, sinir ve tendon muayenelerinin dikkatli yapılması, özellikle alkollü hastalarda bu anatomik yapıların yaralanmalarının birlikte olabileceği, sonrasında ciddi fonksiyon kayıplarına yol açmaması için erken dönemde kontrollerinin yapılması sağlanmalıdır.