Emine Akıncı, Yücel Yüzbaşıoğlu, Semra Aslay, Figen Coşkun

Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: Methemoglobinemi, Metoclopramide, Acil servis

Özet

Giriş: Methemoglobinemi konjenital veya edinsel olarak görülür. Basit siyanozdan, hipoksi, laktik asidoz, koma ve ölüm gibi klinik tablolara neden olabilir. Literatürde gerek infant gerekse erişkinlerde metoklopramide bağlı birkaç methemoglobinemi olgusu bildirilmiştir Bu yüzden sıklıkla kullandığımız bir ilaç olan metoclopramide bağlı methemoglobinemi insidansını araştırmayı amaçladık. Materyal-metod: Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi acil servise başvuran 270 hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Renal kolik, periferik vertigo, akut gastroenterit (AGE) ve vasküler tip baş ağrısı tanısı alıp bulantı ve/veya kusması için tek doz 10mg metoclopramide yapılan erişkin hastalar çalışmaya alınmıştır.
Bulgular: Hastaların %77’si kadın %33’ü erkekti. Hastaların ortalama hemoglobin düzeyleri 10,3-15,6 gr/dl arasında iken methemoglobin düzeyleri ise 0,5-5,20 gr/dl arasında olup ortalama değer 0,97 gr/dl olarak çıktı. Hastaların acil serviste aldığı tanılara, cinsiyete, yaş gruplarına, komorbid hastalıklara ve komorbid hastalık nedeniyle ilaç kullanımına göre methemoglobinemi düzeyleri açısından herhangi bir farklılık bulunamadı.
Sonuç: Metoclopramide uygulanması sonrasında nadir de olsa erken dönemde methemoglobinemi gelişebileceği unutulmamalıdır