Savaş Sezik, Ersin Aksay, Zeynep Temizyürek, Adnan Bilge

S.b. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği

Anahtar Kelimeler: Acil tıpta uzmanlık eğitimi, rotasyonlar, rotasyon etkinliği, eğitim

Özet

Acil Tıpta Uzmanlık Öğrenicilerinin, Rotasyon Etkinliği Üzerine Görüşleri: Ulusal Anket Çalışması
Giriş ve Amaç
Rotasyonlar, acil tıpta uzmanlık eğitiminin önemli bir parçasıdır. 48 aylık acil tıpta uzmanlık eğitimim, ¼’ünden fazlası rotasyonlarda yapılmakta iken, ülkemizde acil tıp uzmanlık eğitiminde rotasyonların etkinliğini konu alan herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda amacımız, ülkemizdeki acil tıp kliniklerinde uygulanan rotasyon programları hakkında, acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin görüşlerini araştırmaktır.
Gereç ve yöntem
Haziran 2011 ve Ekim 2011 tarihleri arasında acil tıp uzmanlık eğitimi verilen tıp fakülteleri ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan tüm acil tıpta uzmanlık öğrencilerine yönelik anket uygulanması planlandı. Rotasyonların eğitime katkı düzeylerinin tespiti için görsel analog skala, rotasyonlarda yapılan girişimlerin sayılarının tespiti için kapalı uçlu sorular, rotasyon yetersizliklerinin belirlenmesinde ise açık uçlu sorular kullanıldı.
Bulgular
Çalışmamıza eğitim ve araştırma hastanelerinden 218 (%45.4), tıp fakültelerinden 262 (%54.6) olmak üzere toplam 480 acil tıpta uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 331’inin (%68.9) erkek, yaş ortalamalarının ise 31.2±4.4 olduğu bulundu. Acil tıpta uzmanlık öğrencileri “rotasyonlarının eğitime katkı düzeylerini” görsel analog skalada 4.51±2.42, “rotasyon süreleri yeterliliğini” ise 5.92±2.80 olarak belirttiler. Acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimlerine katkı düzeyi en yüksek rotasyonların sırasıyla; göğüs hastalıkları (5.39±2.82), kardiyoloji (5.18±2.95), nöroloji (4.75±2.78) rotasyonlarının olduğu tespit edildi. Acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin ek rotasyon istekleri sırasıyla; yurt dışı acil klinikleri (%50.5), yurt içi diğer acil klinikleri (%17.2), göğüs cerrahisi (%13.2), 112 Acil Hizmetleri (%9.3) ve kulak burun boğaz rotasyonu (%6.3) olarak belirtilmiştir. Katılımcıların %50.9’u rotasyonların etkinliğinin daha iyi denetlenmesi gerektiğini düşünmekteydi.
Sonuç
Acil tıpta uzmanlık öğrencileri “rotasyonların eğitime katkı düzeylerinin düşük olduğu” ve “rotasyonların yeterince denetlenmediğini” düşünmektedirler.