Emine Akıncı1, Dilber Üçöz Kocaşaban2, Hüseyin Cahit Halhallı2

1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Konya
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: GH, IGF-1, IBFBP3, inme

Özet

Amaç
GH-IGF aksı IGF-1ve 2, spesifik reseptörleri, ve en az 6 tane IGFBP’leri içermektedir. İnsan ve hayvan çalışmalarında IGF aksı, özellikle IGF-1 in stroke riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Biz bu çalışmamızda IGF-1 ile beraber GH ve IGFBP3 ün inmeli hastalarda düzeylerinin belirlenmesi ve inme riski ve komorbid hastalıklarla ilişkisini araştırdık.
Gereç-yöntem
Bu çalışma, lokal etik kurul onayı alındıktan sonra, 1 Ağustos 2010–31 Aralık 2010 tarihleri arasında, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğine iskemik inme tanısı alan hastalar üzerinde prospektif olarak yapılmıştır. Acil serviste klinik ve görüntüleme yöntemleri sonrasında iskemik inme tanısı alan, semptomları başladıktan sonra ilk 24 saatin içinde olan hastalar çalışmaya dâhil edildi. Cinsiyet, yaş, bel çevresi, diyabet mellitus ve hipertansiyon olup olmaması, geçirilmiş inme öyküsü, sistolik ve diyastolik kan basıncı düzeyleri kayıt edildi ve lipid profilleri, GH, IGF-I, IGFBP-3 düzeyleri istendi.
Bulgular
Kontrol grubuna göre vaka grubunda GH ve IGFBP 3 düzeyi anlamlı olarak daha yüksek, ancak IGF 1 düzeyleri, gruplar arasında istatistiksel olarak benzer bulunmuştur. İnme grubu içerisinde HT, DM, dislipidemi olan grup ile olmayan grup arasında GH, IGF 1 ve IGFBP1 düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edemedik. (p>0,05).
Sonuç
Bizim çalışma sonuçlarımıza göre IGF-1 ile düzeyleri inme arasında ilişki yoktur. Bu durum GH ve IGFBP3 için geçerli değildir. Son dönemdeki çalışmalarda başlangıç IGF-1 düzeyinin daha iyi nörolojik sonuçlarla ilgili olduğu gösterilmiştir. Gelecekte bu markerlar, acil servise inme ile gelen hastalarda prognoz tahmininde kullanılabilir.