Mustafa Uzkeser, Murat Sarıtemur, Ayhan Aköz, Atıf Bayramoğlu, Mücahit Emet

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad, Erzurum

Anahtar Kelimeler: Özkıyım girişimi, gebe, yüksek doz, ilaç, zehirlenme, intihar teşebbüsü

Özet

Amaç: Ülkemizde gebelerde intihar girişimiyle ilgili yeterli çalışma yoktur. Çalışmanın amacı acil servisimize intihar amaçlı oral aşırı ilaç alımı ile başvuran gebe hastalar ile aynı yaş grubunda intihar amaçlı oral aşırı ilaç alımı ile başvuran gebe olmayan bayan hastaların yatış oranlarını, zehirlendiği ilaç tiplerini ve maliyet farklarını karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine oral ilaç alarak intihar teşebbüsü (parasuisid) nedeniyle başvuran bayan hastalar kesitsel ve prospektif olarak incelendi.
Bulgular: Gebe grubunda 23 (%7.4) hasta ve kontrol grubunda 286 (%92.6) olmak üzere toplam 309 hasta çalışmaya alındı. Gebe hastalarda gebe olmayanlara göre daha önceden psikiyatrik hastalık öyküsü olması anlamlı olarak daha düşüktür (%4.3’e karşı %26.2; p=0.019). Gebe hastalarda gebe olmayanlara göre organofosfat (%34.8’e karşı %39.1; p<0.001) ve parasetamol (%39.1’e karşı %19.9; p=0.031) zehirlenmesi daha sık görülmekte iken çoklu ilaç alımına bağlı zehirlenme daha az oranda görülmektedir (%39.1’e karşı %67.8; p=0.005). Gebe hastaların acil serviste müşahede oranları gebe olmayanlara göre daha düşük olup (%56.5’a karşı %77.6), dahili servislere (%13’e karşı %6.3) ve yoğun bakım ünitesine yatış oranları (%13’e karşı %3.1) daha yüksektir (p=0.039). Buna bağlı olarak tedavi maliyetleri de gebe hastalarda daha yüksektir (2553.5±6206.7 TL’ye karşı 581.3±490.3 TL; p<0.001).
Sonuç: gebe olmayan bayan hastalarla karşılaştırıldığında gebelerde ilaç ile intihar teşebbüsü daha nadir görülmesine rağmen, yüksek hospitalizasyon oranları ve yüksek maliyet nedeniyle daha yüksek öneme sahiptir. Bu nedenle girişim öncesi dönemde gebe hasta grubunun intihar riskini belirlemek için acil olarak özel tarama programlarına ihtiyaç vardır.