Sinan Yenal1, Alp Ergör2

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk Ve Acil Yardım Programı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

Anahtar Kelimeler: Paramedik, Acil Tıp Teknisyeni, İş kazaları, Meslek Hastalıkları, Hastane Öncesi Acil Bakım

Özet

Amaç: Çalışma 112 Acil sağlık hizmetleri ambulanslarında görev yapması beklenen Sağlık Meslek Lisesi (SML) Acil Tıbbi Teknisyen (ATT) Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Paramedik Programı son sınıf öğrencilerinin mesleksel risk etmenleri ile ilgili bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi için düzenlenmiştir.
Yöntem: İzmir İli içerisinde bulunan ATT bölümü olan toplam altı SML (n=138) ve Paramedik Programı bulunan iki üniversite de (n=34) kesitsel bir çalışma yürütülmüştür. Veri 2 ayrı form ile toplanmıştır: kişisel bilgi formu ve mesleksel risk etmenleri bilgi düzeyini değerlendirmek amacıyla geliştirilen mesleksel risk etmenleri bilgi düzeyi formu. Veri toplama okulda bir ders saati ayrılarak, katılımcılar tarafından doldurulmuştur. Mesleksel risk etmenleri fiziksel/ergonomik, biyolojik, çevresel ve psikolojik riskler olarak gruplanmıştır.
Bulgular: Çalışma evreninin %88.9’una (n=153) ulaşılmıştır. Katılımcıların %85.6’sı (n=131) kadındır. Katılımcıların %91.5’i (n=140) seçmiş oldukları meslekten memnundurlar. Bireylerin %72.6’sının yeterli bedensel etkinlik yapmadığı ve %85.6’sının sigara kullanmadığı bulunmuştur. Paramedik ve ATT’lerin mesleksel risk etmenleri bilgi puan düzeyi 10 üzerinden ortalama 5.75 ± 0.79 olarak bulunmuştur. Her iki grubun risk etmenleri bilgi düzeyi karşılaştırıldığında, paramedik programı öğrencilerinin bilgi düzeyi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Sonuç: Her iki grubun mesleksel risk etmenleri bilgi puan düzeyi düşük bulunmuştur. Bu bulgular çalışma yaşamı için son derece önemli bir konunun mesleksel eğitim sürecinde ihmal edildiğini düşündürmektedir.