Erkam Kömürcü1, Kasım Arık2, Umut Hatay Gölge3, Gürdal Nusran1, Tolga Kurt4

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
3Hakkari Yüksekova Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Motosiklet kazaları, kas iskelet sistemi yaralanmaları, mortalite, kalıcı sakatlık

Özet

Amaç: Son yıllarda motosiklet kullanımının artmasıyla birlikte motosiklete bağlı kazalar ve bu kazalara bağlı gelişen sakatlıklar ve ölüm oranlarında artış gözlenmektedir. Çalışmamızda motosikletin yaygın olarak kullanıldığı Aksaray ilinde motosiklet kazalarına bağlı kas iskelet sistemi yaralanmalarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Aksaray Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran motosiklet kazalarına bağlı yaralanması saptanan 189 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet ve travmaları kaydedildi. Kas iskelet sistemi yaralanması saptanan olgular travmanın yerleşim yerine göre gruplandırıldı, gelişen morbitide ve mortalite değerlendirildi.
Bulgular: 189 hastanın 168’i erkek (%89,9), 21’i (%11,1) kadındı. Hastaların 147 (%77,8)’sinde kas iskelet sistemi yaralanması mevcuttu. Hastaların birden çok ekstremite ve izole ekstremite yaralanması sırasıyla 26 (%17,69) ve 70 (%47,62) idi. 51’inde (%34,69) sadece yumuşak doku travması saptandı. Kırık ve çıkıkların dağılımı şu şekildeydi: 74 (%54,81) alt ekstremite, 48 (%35,56) üst ekstremite, 9 (%6,67) pelvis, 4 adet (%2,96) vertebraydı. Ekstremite yaralanmalarında sıklık sırasına göre; femur (%27,41) ve, tibiayı (%19,26), el ve el bileği (%9,63) yaralanmaları izlemekteydi. Çoklu organ yaralanması olan 7 hasta mortal seyretti ve kas iskelet sistemi yaralanması olan 22 hastada ekstremitenin fonksiyonunu kaybetmesinden dolayı kalıcı sakatlık gelişti. Komplikasyon olarak 2 hastada pulmoner emboli, 1 hastada osteomiyelit saptandı. Yaralanmaların en sık temmuz ayında saat 2300 – 0300 ve 0400 - 0700 arasında olduğu görüldü. Kayıtlarda hastaların 48 ‘inin (%32,70 ) alkollü olduğu saptandı.
Sonuç: Motosiklet kazasına bağlı gelişen kas iskelet sistemi yaralanmaları yaşam boyu devam eden sakatlıklara ve ölümlere neden olabilmektedir. Bu konuda toplumsal bilinç arttırılmalı, motosiklet kullanımı konusunda eğitim programları daha etkin ve yaygın hale getirilmelidir.