Erdem Çevik1, Banu Karakuş Yılmaz2, Yahya Ayhan Acar3, Aylin Haklıgör4, Orhan Çınar5

1Van Asker Hastanesi Van/türkiye
2Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi İstanbul / Türkiye
3Etimesgut Asker Hastanesi Ankara / Türkiye
4Dr. Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi Nevşehir / Türkiye
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi Acil Tıp Anabillimdalı Ankara / Türkiye

Anahtar Kelimeler: akut koroner sendrom, kardiyak marker, copeptin, IMA, miyoglobin

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kardiyak troponinin (cTn) henüz yükselmediği ST elevasyonlu miyokard infarktüsü (STEMI) hastalarında hangi erken belirteçlerin öncelikli olarak yükseldiğini saptamak ve troponin ile birlikte çalışılacak ideal erken belirteçlerin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.
Materyal Metod: Çalışmaya acil servise göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran STEMI hastaları dahil edildi. Hastalardan başvuru anında kan örneği alınarak cTnI, kütle kreatin kinaz MB (CKMB), miyoglobin, iskemik modifiye albümin (İMA) ve copeptin değerleri ölçüldü. Ayrıca hastaların demografik verileri ve elektrokardiyogram (EKG) bulguları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya katılan 26 STEMI hastasının 4 tanesinde başvuru anında cTnI normal sınırlarda idi. Bu hastaların hepsinde copeptin düzeylerinin artmış olduğu, 1 tanesinde İMA nın yükseldiği, miyoglobin düzeylerinin ise hiçbirinde yükselmediği gözlendi. cTn'nin duyarlılığının copeptin ile birlikte kullanıldığında %84'den %100'e çıktığı, bu değerin İMA için %88'e yükseldiği ancak miyoglobinle bir artış göstermediği tespit edilmiştir.
Sonuç: STEMI hastalarında erken belirteçlerden Copeptin’in, İMA ve Myoglobine göre erken dönemde yükseldiği saptanmıştır. Bu sonuç cTn ile birlikte erken dönemde Copeptin kullanımını destekler niteliktedir.