Abdullah Bahadır Öz1, Hızır Akyıldız1, Erdoğan Sözüer1, Alper Akcan1, Muhammet Akyüz1, İsmail Biri2, Ertan Emek1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
2Özel Koru Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: kolorektal, tümör perforasyonu, peritonitis karsinomatoza

Özet

Amaç: Kolon perforasyonu, kolorektal kanserlerde kötü sonuçları düşündüren bir komplikasyondur. Cerrahi, antimikrobial tedavi ve postoperatif yoğun bakım uygulamalarında ilerlermeler olmasına rağmen bu durum kaçınılmaz şekilde devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı kolorektal tümör perforasyonlarında predispozan faktöleri, klinik bulgu ve semptomları değerlendirmektir.
Yöntemler: Haziran 2009-Mayıs 2013 tarihleri arasında kolorektal kanser nedeni ile operasyona alınan 720 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular iki gruba ayrıldı. Kolorektal kanser perforasyonu nedeni ile opere edilen olgular grup 1, elektif yada tümör tıkanıklığına bağlı veya kanama nedeni ile opere edilen olgular ise grup 2 olarak ifade edildi. Tümör alanındaki peforasyon, primer tümörün olduğu yerde oluşan peforasyon olarak tanımlandı. Olgulardan elde edilen klinikopatolojik ve tıbbi verilerin analizi yapıldı. P<0.05 değeri istatiksel olarak anlamlı kabül edildi.
Bulgular: Yediyüz yirmi olgu arasında 28 (0.00389 %, %95 güvenlik aralığı 0.0270-0.0556) olgu kolorektal tümör perforasyonu nedeni ile opere edildi ve grup 1’ i oluşturmakta idi. Diğer 692 olgu ise ile grup 2’yi oluşturmaktaydı. Grup 1 de en çok görülen şikayet ani başlayan karın ağrısı tespit edildi. Her iki grup arasında demografik veriler, tümör faklılaşması, histolojik ve nüklear evresi açısından anlamlı bir fark görülmedi. Perinöral invazyon, peritonitis karsinomatoza ve T4 evre açısından ise gruplar arasında anlamlı fark tespit edildi (p<0.001)
Sonuç: Perinöral invazyon, peritonitis karsinomatoza ve T4 evre kolorektal tümör perforasyonu için istatiksel olarak anlamlı klinikopatolojik faktörler olduğunu saptadık