Yücel Yavuz1, Y. Yürümez, H. Küçüker, R. Demirel, İ. İkizceli, O. Akdur

1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Anabilim Dalı
3Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Acil Tıp, Adli rapor, Acil servis, Adli Tıp Eğitimi

Özet

GİRİŞ: Ülkemizde adli raporlar, çoğu kez ilk muayene ve tedaviyi yapan acil servis hekimleri tarafından verilmekte ve adli işlemler bu raporlara göre yürütülmektedir. Adli raporların düzenlenmesinde, hekimler tarafından bazı temel niteliklere dikkat ve özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, acil serviste çalışan acil tıp hekimlerinin adli rapor düzenlenmesi ile ilgili bilgi, tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, bu konudaki eksikliklerin belirlenmesi amaçlandı.
YÖNTEM: Çalışma Mart 2004 tarihinde Erciyes, Selçuk, Fırat ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Acil Tıp Anabilim Dallarında çalışan toplam 44 acil tıp asistanı ve uzmanı ile yapıldı. Veriler, hazırlanan anket formu ile toplandı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hekimlerin ortalama hekimlik süresi 6,6±3,1 yıl (min-max: 2-14), acil serviste çalışma süreleri ortalaması ise 3,2±2,7 yıl (min-max: 0,5-11) idi. Çalışmaya katılan hekimlerin hepsi öğrenciliğinde adli tıp dersi almış ancak, %93,2’si uzmanlık eğitimi sırasında adli tıp eğitimi almamıştı. Hekimlerin adli raporların düzenlenmesi ile ilgili sorulardaki başarı puanları ortalama 40±12,4 (min-max: 20-70) idi. Hekimlerin bilgi düzeyleri ile mezuniyet süresi ve acil serviste çalışma süresi karşılaştırıldığında herhangi bir ilişki bulunamadı.
SONUÇ: Çok sık adli rapor yazan acil tıp hekimlerinin, adli rapor düzenlenmesi ile ilgili bilgi düzeylerinin yetersiz olduğu görüldü. Acil servislerde verilen adli raporların daha doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için, acil tıp asistanlık eğitimi içinde bu konuların anlatılması ve Adli Tıp ile Acil Tıp Anabilim Dallarının daha koordineli bir şekilde çalışmaları yararlı olabilir.